Credits

Shauryaveer Chaudhry 8-B

Daksh Leekha 7-A

Ashish Yakasiri 8-E

Vanshaj Kapur 7-E

Eklavya Gupta 7-E

Garvit Goyal 7-C

Ishi Maheshwari 6-E

Krish Aggarwal 6-A
LUL